OKUL BAŞARISIZLIĞI

 

                       

Okul başarısızlığı eğitsel süreçte  çocuk ve gençlerin sosyal ve psikolojik durumlarını olumsuz etkileyen,aile içi  iletişim problemlerine neden olabilen önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Okul başarısı öğrencinin devam ettiği sınıf ve okul düzeyinde derslere göre belirlenen sonuçlara ulaşabilmesi olarak tanımlanabilirken ; başarısızlık,çocuk ya da gencin hedeflenenin altında başarı göstermesi ve başarısızlık durumunu giderememesi olarak değerlendirilmektedir.Bir öğrencinin başarısız olarak değerlendirilebilmesi

için bilgi ve beceri edinmede yaşıtlarına göre oldukça geri olduğunun gözlemlenmesi gerekir.

 

            Okul başarısızlığının bir çok nedeni olmakla birlikte olgunun temelinde öğrencilerin ders çalışma sorumluluğunu hissederek  okul dışı saatlerini düzenleyememeleri,verimli ve etkili çalışma alışkanlıklarını kazanamamaları yatmaktadır.Nedenler incelendiğinde bireysel,ailesel ve okul kaynaklı faktörlerle karşılaşılır.Çocuk ya da gencin karşı karşıya kaldığı bu faktörler önemli oranda başarısız olmalarına,güçlükle belli bir düzeye kadar okuyabilmelerine ya da eğitimlerini devam ettirememelerine neden olmaktadır.Okul başarısızlığını oluşturabilecek tek bir neden olabileceği gibi birden fazla faktör de etkili olabilir.

 

            Okul başarısızlığında bireysel faktörler incelendiğinde;öğrencinin doğuştan getirdiği bazı kalıtsal ve bireysel özelliklerle karşılaşılır.Özellikle zeka yetersizliklerine bağlı öğrenme güçlükleri,fiziksel engeller önemli faktörler olarak karşımıza çıkar.Yine çocuk ya da gencin yaşadığı özgüven eksikliği akademik başarının düşük olmasında önemli bir etmendir.Kendisinden beklenen gelişim görevlerini yerine getiremeyen birey; mutsuzluk yaşar,özgüvenini kaybeder ve ileride de başarısız olacağına ilişkin önyargılar geliştirir.

 

            12 – 17’li yaşlar arasında yaşanılan ergenlik döneminde yoğunluk kazanan fiziksel,duygusal,zihinsel gelişim ve değişimler,ilgi alanlarının değişmesi ve çeşitlilik göstermesi,dikkat dağınıklığı,

yaşanılan duygusal gerginlikler,ailede ve sosyal ilişkilerde yaşanılan iletişim problemleri okul başarısızlığı üzerinde önemli rol oynamaktadır.Okul başarısızlığında benlik algısının önemi de büyüktür.Başarılı öğrencilerin başarısız öğrencilere göre kendilerine,okul,ders ve öğretmenlerine yönelik olumlu bir bakış açısına sahip olduklarını; başarısız öğrencilerin ise kendilerini tam ve doğru olarak değerlendiremedikleri,hedef belirlemede ve belirlenen hedefe ulaşmak için gereken çabayı göstermede ve zamanı verimli kullanmada sıkıntılar yaşadıkları gözlemlenmektedir.

 

            Başarısız öğrencilerin kendilerine ve başarabileceklerine yönelik tutumları da çoğunlukla olumsuz olmakta,yapabileceklerine inanmamaktadırlar.Bu durum öğrencinin kendisini değersiz hissetmesine ve motivasyonunu kaybetmesine neden olmaktadır.

 

            Temel derslere ilişkin ön bilgileri yetersiz olan öğrenciler,başarısız olma kaygısını daha çok yaşamakta,eksikliklerini giderememeleri istenilen düzeyi yakalama şanslarını azaltmaktadır.Okul başarısızlığı yaşayan öğrencilerin önemli bir çoğunluğunun zamanı iyi planlama,doğru kullanma,verimli ve etkili ders çalışma yöntemlerini uygulama becerilerinden de yoksun oldukları görülmektedir.

 

            Okul başarısızlığı yaşayan öğrencilerimizle yapılan görüşmelerde bu öğrencilerimizin anlamadığı yada bilemediği konularda soru sormaktan çekinen,utanan,özgüveni düşük,aşırı heyecanlı ve yüksek sınav kaygısı yaşayan bireyler oldukları tespit edilmektedir.Yüksek sınav kaygısı akademik başarıyı olumsuz etkileyen önemli bir olgudur.Yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrenciler sınav sonucunun kendi değerlerini yansıtacağı gibi yanlış bir inanışa sahiptirler.Oysa; sınav kaygısını yoğun yaşayan öğrencilerin başarısızlık nedenleri sınav becerilerindeki eksikliklerden ve daha önce vurguladığımız gibi yanlış ders çalışma alışkanlıklarından kaynaklanmaktadır.

 

Öğrencilerin başladıkları işi bitirme,düzenli ders çalışma alışkanlıklarını edinmiş olmaları başarının yüksek olmasında önemli bir yere sahiptir.Yine; bilgisayar,internet,TV,cep telefonu vb. bilgi iletişim araçlarının amacı dışında,yanlış kullanımları da okul başarısızlığında önemli payı olan ve giderek artan ciddi tehlike sinyalleri veren olgular olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Aile kaynaklı başarısızlık nedenlerini incelediğimizde aile tutumları dikkatleri üzerine çeken önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar.Çocuk ya da gencin öğrenmeye,okula,ders çalışmaya,hedef ve amaç belirlemeye yönelik olumlu tutumları kazanmasında ailenin tutumu,değerleri ve öğrenciye verdiği destek son derece önemlidir.Anne babadan ya da aile büyüklerinden birinin ve ya birkaçının okula ve eğitime yönelik olumsuz,yargılayıcı tutum ve davranışları öğrencilerin okula ve derslere karşı negatif duygular geliştirmelerine sebebiyet vermektedir.Yine ; ailenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar,gencin okul dışında kalan zamanında çalışmak zorunda kalması,temel ihtiyaçlarının ve isteklerinin karşılanamaması gibi nedenler de başarısızlıkta önemli etkenlerdendir.

 

Akademik başarı ya da başarısızlık konusunda özellikle ergenlik döneminin yaşandığı lise yıllarında arkadaşlık ilişkileri çok önemli bir faktördür.Arkadaş gurubu tarafından kabul görmek gençler için önemli bir sosyal ihtiyaçtır.Arkadaşlarla ortak karalar almak,arkadaş gurubuna bağlı olarak alan ve ders seçimleri yapmak,okula ve ders çalışmaya yönelik olumsuz tutumlar geliştirmek başarısızlığı tetikleyen olgulardandır.Başarısızlık nedenlerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmalar ve okul gözlemlerimiz ; kız ve erkek öğrencilerde cinsiyet ve yaş farkı olmaksızın başarılı öğrencilerin kendilerine başarılı arkadaşlar seçtikleri,başarısız öğrencilerin de başarısız öğrencilerle arkadaşlık kurduklarını göstermektedir.

 

Olumsuz öğretmen tutumları,ders programlarının ve müfredatlarının öğrenci düzeylerine uygun olmaması,ezbere dayalı eğitim sistemleri,olumsuz ve otoriter yaklaşımlar,bilgi ve deneyim eksiklikleri,yaşanılan mesleki tükenmişlik duyguları,öğrencilerle yeterli iletişimin kurulamaması,fiziksel koşullarda yaşanılan sıkıntılar,sosyal etkinlik ve aktivitelerin yetersizlikleri,okul ilgi ve sevgisinin azlığı,okul fobisi ve okula uyum sorunları öğrenci başarısızlığına neden olan okul kaynaklı faktörler arasında sayılabilir.

 

Çocuklarımıza bebekliklerinden itibaren gelişim dönem özelliklerine ve yaşlarına uygun olarak sorumluluk duygusunun kazandırılması,olumlu modellerin sunulması,özgüven ve benlik saygısının geliştirilmesi,sağlıklı iletişim ve sosyal becerilerin kazandırılması,olumsuz arkadaşlık ilişkilerinden ve risk faktörlerinden uzak tutulmaları,düzenli ders ve okul takiplerinin yapılması,ders çalışma ortamlarının düzenlenmesi,zamanı kullanma,verimli-etkili ders çalışma alışkanlıklarının kazandırılması,devamsızlık takibinin yapılması,uyku ve beslenme düzeninin oluşturulması ve korunması,aile fertleri ile nitelikli ve sağlıklı zaman paylaşımı,ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalarının desteklenmesi,sportif ve kültürel etkinliklerle ders dışı dinlenmesinin ,aile içi huzurun sağlanması, HER BİRİNİN ÖZEL VE BİRİCİK OLDUKLARINI ,BİRBİRİNDEN FARKLI RENKLİ ZENGİNLİKLERE SAHİP OLDUKLARINI KABUL ETMEK ebeveyn olarak çocuklarımızın başarısı ve sağlıklı gelişimleri için almamız gereken önlemlerden bazılarıdır.

 

Unutulmamalıdır ki; eğitim ve ilim öğrenmekten maksat, öğrenilen bilginin kişiye rehber olması,öğrenilen kazanımlarla bireyin insan olmak yolunda hızla yol alabilmesidir.Ruha mal edilmeyen,davranışa dönüştürülemeyen,

sosyal yaşamda kullanılamayan bilgiler sahibine ağır bir yük olmaktan ileriye gidememektedir.

 

Kendine güvenen ve değer veren ,hayatının ve varlığının sorumluluğunu üstlenen,insanlara ve çevresine sevgi ve gülümseme ile bakabilen sağlıklı bireyler yetiştirmek her birimizin en önemli görevidir.

 

Yarınımızın umudu ve onuru olan gençlerimizin hayatlarına sahip çıkabilmemiz temennisiyle…

 

 

                                                NACİYE SARI  

                    OKUL REHBER ÖĞRETMENİ